Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget för ett barn är det många gånger domstolen som beslutar i dessa frågor. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan föräldrarna som gör att barnets bästa kan komma i skymundan. Det är inte ovanligt att föräldrarna efter domen återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Konflikt och försoning utifrån barnets bästa

Familjerättsbyrån och landets tingsrätter erbjuder nu separerade föräldrar ett nytt sätt att lösa konflikter där barnets bästa är i fokus. Metoden kallas för Konflikt och försoning. Domstolen leder processen som startar med en första muntlig förberedelse i tingsrätten. Under denna delar familjerättssekreteraren med sig av sin barnkunskap och erfarenhet av att lösa familjekonflikter. Domstolen och familjerättssekreteraren försöker tillsammans med föräldrarna nå en tillfällig överenskommelse. Syftet med den nya metoden är att parterna med tingsrättens och familjerättens vägledning ska komma fram till en varaktig överenskommelse som är förenlig med barnets bästa. Metoden innebär även ett arbete utom rätta med enskilda samtal, gemensamma samtal, barnsamtal, samtal med förskola eller skola samt hembesök. Efter cirka tre månader hålls en ny muntlig förberedelse i tingsrätten där familjerättssekreteraren redovisar hur arbetet har gått. Om det inte har fungerat finns det möjlighet att enas eller att pröva en ny överenskommelse. Efter ytterligare tre månader kan en sista muntlig förhandling hållas vid behov och överenskommelsen kan fastställas i en dom.

Vad händer om föräldrarna inte kommer överens?
Om föräldrarna inte skulle komma överens inom ramen för aktuell metoden ska familjerättssekreterarna sammanfatta informationen i en sedvanlig utredning med förslag till beslut. Tingsrätten dömer sedan i ärendet.

Hör av er till oss på JARLA Juristbyrå om ni har några frågor eller funderingar!  Vi hjälper er gärna i denna process!